Forretningsbetingelser

Hassel IT - Sidst opdateret: 2. juli 2017.

Generelt

Disse forretningsbetingelser er gældende for alle aftaler om salg- og levering af serviceydelser (herunder konsulentydelser, tjenesteydelser og abonnementsydelser) og produkter hos Hassel IT IVS, CVR nr. 38 26 97 39 (herefter benævnt Hassel IT) og finder anvendelse med mindre andet skriftligt er aftalt mellem kunden og Hassel IT.

Ved kunden forstås den juridiske person der har indgået aftale med Hassel IT om levering af ydelser m.fl.

Aftalegrundlag

Disse forretningsbetingelser udgør sammen med underskrevne ordredokumenter, samt eventuelle senere ordredokumenter for tilkøb, aftalegrundet mellem kunden og Hassel IT.

Ydelser og produkter

Produkter og serviceydelser solgt og leveret af Hassel IT udføres i overensstemmelse med branchestandarder.

I det omfang det er nødvendigt, skal kunden give Hassel IT adgang til kundens personale samt relevante oplysninger til brug for ydelsernes udførsel.

Hassel IT er ikke ansvarlig for at det leverede opfylder lovgivningen, standarder eller at det leverede kan anvendes til konkrete formål, med mindre parterne har aftalt andet skriftligt.

Tilbud og aftale

Tilbud fra Hassel IT er udelukkende bindende i 14 dage fra tilbudsdato, med mindre andet er angivet i tilbuddet.

Der er først indgået aftale når kundens accept er modtaget og godkendt af Hassel IT. Ved ordrer hvor der ikke afgives udtrykkelig accept til Hassel IT er aftale indgået når Hassel IT har afgivet ordrebekræftelse af en modtaget bestilling. Såfremt kunden mener der er uoverensstemmelser mellem ordrebekræftelsen og aftalen, skal kunden indenfor 8 dage efter ordrebekræftelsen er sendt give besked herom.

Pris og betaling

Alle priser er ekskl. moms.

Der tages forbehold for prisændringer, tryk- og tastefejl mv. i alle afgivne priser. Der tages ligeledes forbehold for ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter mv. samt andre forhold uden for Hassel ITs kontrol. Kunden er forpligtet til at acceptere disse prisreguleringer indtil leveringstidspunktet med mindre andet er aftalt.

Kørsel honoreres af kunden efter de af staten fastsatte satser. Kost og logi, i forbindelse med udførsel af ydelser for kunden, honoreres af kunden til kostpris plus håndteringstillæg på 10%, med mindre andet er aftalt.

Betalingsbetingelser for faktura er netto 8 dage fra faktureringsdato, med mindre andet er aftalt.

Undlader kunden af betale faktura af årsager som Hassel IT er uden ansvar for, har Hassel IT ret til at påregne rente af det forfaldne beløb på 2% pr. måned fra forfaldsdag og til betaling af restgæld, samt eventuelle gebyrer, er sket.

Med mindre andet er aftalt forbeholder Hassel IT sig retten til at aconto fakturere 25% af ordrebeløbet ved igangsættelse af ordren, samt 35% af ordrebeløbet ved godkendelse af layout/UX af løsningen. De resterende 40% faktureres ved levering til kunden.

Abonnementer

Abonnementsaftaler for hostede løsninger hos Hassel IT faktureres forud for ét år ad gangen, med mindre andet er aftalt.

Abonnementsaftaler for hostede løsninger justeres én gang årligt.

Opsigelse af abonnementsaftaler for hostede løsninger kan opsiges uden varsel til enhver tid, dog uden mulighed for tilbagebetaling af det indbetalte beløb.

Ejendomsforbehold og immaterielle rettigheder m.fl.

Der tages ejendomsforbehold for det solgte indtil hele købesummen med tillæg af eventuelle renter, leverings-og administrationsomkostninger er fuldt ud betalt.

Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Hassel ITs udførelse af serviceydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Hassel IT.

Hassel IT forbeholder sig ophavsretten på software mv. udviklet af Hassel IT. Kunden erhverver en tidsubegrænset, ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig brugsret til det leverede software.

Kunden er uberettiget til at overdrage brugsretten til Hassel IT produceret software til tredjepart uden Hassel IT’s forudgående skriftlige accept.

Kunden er uberettiget til at kopiere Hassel IT produceret software i et omfang der ligger uden for hvad der måtte være nødvendigt for softwarens drift og sikkerhed. Det pålægger altid kunden at behandle softwaren således, at der ikke sker uberettiget kopiering eller misbrug fra tredjemand.

Såfremt kunden overtræder betingelserne om ejendoms- og ophavsret ophører retten til softwaren straks og kunden er forpligtet til, uden kompensation, at tilbagelevere det købte, herunder også sikkerhedskopier.

Hassel IT er ikke ansvarlig for leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, medmindre krænkelsen er forsætlig. I det omfang Hassel IT måtte blive mødt med påstand om leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, skal kunden skadesløsholde Hassel IT.

Levering, forsinket levering og reklamation

Hassel IT leverer serviceydelser senest til den tid det fremgår af ordrebekræftelse, med mindre andet er aftalt. Hassel IT forbeholder sig retten til at levere før den aftalte tid, med mindre andet er aftalt.

Hvis Hassel IT forventer forsinkelse i levering, informerer Hassel IT kunden om dette, ligesom der oplyses om årsag til forsinket levering og gives en ny forventet leveringstid.

Kunden er forpligtet til straks ved levering at foretage en sådan undersøgelse af det leverede som almindelig forretningsbrug kræver. Reklamation skal ske uden ubegrundet ophold straks efter at kunden konstaterer eller burde have konstateret manglen. Reklamationsretten bortfalder 12 måneder efter levering.

Indgreb eller forandringer i det købte, uden Hassel IT’s skriftlige samtykke, fritager Hassel IT for enhver forpligtelse.

Ved reklamation har Hassel IT valget mellem afhjælpning eller omlevering.

Ansvarsbegrænsning

Erstatningskrav mod Hassel IT kan ikke overstige det fakturerede beløb.

Hassel IT’s erstatningsansvar er begrænset til direkte tab. Hassel IT hæfter således ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.

Hassel IT er uden ansvar for forsinkelser eller mangler i forbindelse med afhjælpning, ombytning eller forsøg herpå.

Hassel IT frasiger sig ethvert ansvar for software, styresystemer, hosting-løsninger o.l. udviklet af tredjepart.

Garanti

Hassel IT garanterer at serviceydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i udførelsen i 1 måned efter levering. For afhjulpne dele udgør garantiperioden 1 måned fra afslutning af afhjælpning, dog maksimalt 2 måneder fra den oprindelig levering.

Garantien omfatter ikke fejl eller mangler der skyldes a) almindelig slitage, b) brug i strid med Hassel ITs instruktioner eller almindelig praksis eller ikke aftalte formål, c) afhjælpning eller ændring udført af andre end Hassel IT og d) andre forhold Hassel IT ikke er uden ansvar for.

Afhjælpning af eventuelle fejl og mangler under garanti meddeles kunden indenfor rimelig tid, og udføres af Hassel IT med en rimelig frist på mindst 14 dage.

Fortrolighed

Kunden må ikke viderebringe, bruge, eller sætte andre i stand til at bruge, Hassel ITs erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger, uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig, eller forøge af skaffe sig, kendskab til eller rådighed over Hassel ITs fortrolige oplysninger.

Kunden er forpligtet til at omgås og opbevare oplysninger om Hassel IT forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

Denne fortrolighedsforpligtelse gælder under parternes samarbejde og er uden tidsbegrænsning efter samarbejdets ophør, anset årsagen til ophøret.

Tvister og værneting

Enhver tvist der måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde skal afgøres ved en dansk domstol og anlægges ved Sø- og Handelsretten i København.

Forbehold

Der tages forbehold for fejl samt ændringer i publiceret materiale (prislister, vilkår, brochurer og andet skriftligt materiale) fra Hassel IT. Eventuelle fejl o.l. kan ikke gøres gældende over for Hassel IT.

I tilfælde af force majeure hos parterne, eller parternes leverandører, er ingen af parterne ansvarlige overfor hinanden. Force majeure foreligger bl.a. ved krig, strejke, naturkatastrofer mv, samt andre forhold uden for parternes kontrol.